08.062024

NIE/OBECNOŚĆ czyli o DESUBLIMACJI SZTUKI | NON/PRESENCE, or about the DESUBLIMATION OF ART

Kaczmarska.pl  |  Aktualności >  NIE/OBECNOŚĆ czyli o DESUBLIMACJI SZTUKI | NON/PRESENCE, or about the DESUBLIMATION OF ART

proj. M. Aleksandrowicz

proj. M. Aleksandrowicz

proj. M. Aleksandrowicz

proj. M. Aleksandrowicz
  

POLSKA WERSJA JĘZYKOWA, for English scroll down

Odsłuchaj klikając na link na dole strony | Listen by clicking on the link at the bottom of the page

 

Praca Małgorzaty Kaczmarskiej prezentowana w Pałacu Struga na wystawie Dowody na OBECNOŚĆ:

Obecność, z serii Gesty. Pałac Struga, fot. Aurelia Tymińska, lightbox, 2024

Praca Małgorzaty Kaczmarskiej prezentowana w Galerii Geppart Art Wrocław na wystawie Dowody na NIEOBECNOŚĆ:

Nie/Obecność, z serii Gesty. Wenecja, współpraca: Monika Aleksandrowicz, lightbox, 2024

 

Idea:

Następujące poniżej hasła moich rozważań są odzwierciedlone i zespojone w dwóch pracach prezentowanych podczas wydarzenia NIE/OBECNOŚĆ czyli o DESUBLIMACJI SZTUKI: obecność i nieobecność; fizyczne istnienie dzieła i fizyczne istnienie artysty wobec symbolicznego istnienia dzieła i obecności artysty; dokumentacja dzieła.

W pracy prezentowanej w Pałacu Struga widać, jak wykonuję całym ciałem abstrakcyjny gest w wybranej przestrzeni tego pałacu. Działanie jest udokumentowane fotograficznie i prezentowane w starannie wybranej formie jako lightbox, w tym samym miejscu w jakim był wykonywany gest.

W pracy prezentowanej w Galerii Geppart Art Wrocław widać odzwierciedlenie mnie za pomocą projekcji wykonującej abstrakcyjny gest. Istnieję tu, dzięki cyfrowemu zapisowi i elektronicznym narzędziom. Swoim gestem wyraźnie znaczę przestrzeń miejską, w tym wypadku taką, której trwale znaczyć byłoby niewskazane (Wenecja) i istnieję w tej przestrzeni wykonując gest, mimo że tego faktycznie nie robię. Ponadto, w taki sposób jaki widać na dokumentacji, nie byłabym w stanie fizycznie użyć mojego ciała. I to działanie jest udokumentowane fotograficznie oraz prezentowane jako lightbox. Wybór lightboxa jest zwielokrotnieniem powyższych rozważań, gdyż ta forma prezentacji jest ściśle związana z wykorzystaniem światła. Brak światła sprawia, że praca staje się trudna do zobaczenia, znika.

 

Biografia Małgorzaty Kaczmarskiej:

Artystka wizualna, wykładowczyni akademicka i kuratorka. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się procesem twórczym oraz kontekstem przestrzennym dzieła sztuki. Urodzona w Krakowie, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Laureatka stypendium twórczego w Hiszpanii (1999) oraz rezydencji artystycznej w Indonezji (2019). Jej obrazy, wideo i prace cyfrowe były wielokrotnie wyróżniane w międzynarodowych konkursach i kwalifikowane do prezentacji.

 

ENGLISH VERSION

 

Małgorzata Kaczmarska's work presented at the Struga Palace at the Evidence of PRESENCE exhibition:

Presence, from the Gestures series. Struga Palace, photo by Aurelia Tymińska, lightbox, 2024

Małgorzata Kaczmarska's work presented at the Geppart Art Wrocław Gallery at the Evidence of ABSENCE exhibition:

Absence, from the Gestures series. Venice, cooperation: Monika Aleksandrowicz, lightbox, 2024

 

Idea:

The following topics of my considerations are reflected and combined in two works presented during the event NON/PRESENCE, or about the DESUBLIMATION OF ART: presence and absence; the physical existence of the work and the physical existence of the artist versus the symbolic existence of the work and the presence of the artist; documentation of the work.

In the work presented at the Struga Palace, you can see me making an abstract gesture with my whole body in a selected space of this palace. The action is documented photographically and presented in a carefully selected form as a lightbox in the same place where the gesture was performed.

In the work presented at the Geppart Art Gallery Wrocław, you can see my reflection using a projection making an abstract gesture. I exist here thanks to digital recording and electronic tools. With my gesture, I clearly mark an urban space, in this case one that it would be inadvisable to permanently mark (Venice), and I exist in this space by performing the gesture, even though I do not actually do it. Moreover, in the way shown in the documentation, I would not be able to physically use my body. And this action is documented photographically and presented as a lightbox. The choice of a lightbox multiplies the above considerations, because this form of presentation is closely related to the use of light. The lack of light makes the work difficult to see, it disappears.

 

Biography of Małgorzata Kaczmarska:

Visual artist, researcher and curator. In her research work, she deals with the creative process and the spatial context of a work of art. Born in Cracow (Poland), she graduated with honors from the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Kraków.  Currently she works as a professor at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Winner of a scholarship (Spain, 1999) and artistic residency (Indonesia, 2019). Her works have been repeatedly awarded in international competitions and qualified for presentation.

 

Odsłuchaj klikając na link poniżej | Listen by clicking on the link below

  • Dodaj link do:
  • facebook.com